Fees Structure

Fees Structure

okf"kZd 'kqYd fooj.k
mPp f'{kk funs'ky;] mÙkjk[k.M] gY}kuh
(uSuhrky ) ds i=kad la[;k&fMxzh lsok@fu-dk-@4751&4850@2017&18 (P.S.) fnukad 24 twu] 2017 ds vuqikyu esa Nk=@Nk=k “kqYd esa ,d:irk ykus ds lEcUèk esa fuèkkZfjr fofHkék enksa esa “kqYd dk fuèkkZj.k fuEuor~ gS&
1
izos'k 'kqYd
#- 3-00
2
eagxkbZ 'kqYd (Mh-,-)
#- 240-00
3
fodkl 'kqYd
#- 20-00
4
iqLrdky; 'kqYd
#- 3-00
5
iz;ksx'kkyk 'kqYd
#- 240-00
6
ia[kk “kqYd
#- 5-00
1
izos'k 'kqYd
#- 3-00
2
f”k{k.k “kqYd
#- 180-00
3
eagxkbZ 'kqYd (Mh-,-)
#- 240-00
4
fodkl 'kqYd
#- 20-00
5
iqLrdky; 'kqYd
#- 10-00
6
iz;ksx'kkyk 'kqYd
#- 240-00
7
ia[kk “kqYd
#- 5-00
1
ifjp; i= 'kqYd
#- 30-00
2
ØhM+k 'kqYd
#- 200-00
3
okpuky; 'kqYd if=dk ,oa j[k&j[kko if=dk 'kqYd
#- 30-00
4
jksolZ ,oa jsatlZ 'kqYd
#- 60-00
5
foHkkxh; ifj"kn~ 'kqYd
#- 50-00
6
lkaLd‘frd fØ;k&dyki “kqYd
#- 100-00
7
egkfo|ky; fnol “kqYd
#- 20-00
8
Nk= la?k 'kqYd
#- 100-00
9
dSfj;j&dkmUlfyax 'kqYd
#- 50-00
10
fo|qr@tydj@ejEer “kqYd
#- 60-00
11
if=dk 'kqYd
#- 50-00
12
dEI;wVj ,oa baVjusV lqfoèkk “kqYd
#- 70-00
13
f'k{kd vfHkHkkod ifj"kn dks"k 'kqYd
#- 30-00
14
egkfo|ky; fodkl izkxa.k ,oa lkSUn;hZdj.k 'kqYd
#- 160-00
15
iz;ksxkRed lkexzh “kqYd
#- 60-00
16
LoPNrk izlkèku “kqYd
#- 50-00
17
Hkou@ejEer@fofoèk “kqYd
#- 100-00
18
vkUrfjd ijh{kk “kqYd
(dsoy lsesLVj iz.kkyh ds vUrxZr vè;;ujr Nk=@Nk=kvksa gsrq)
#- 100-00
19
lkSUn;hZdj.k “kqYd
#- 20-00
Ø-la- d{kk iz;ksxkRed
(Practical)
fcuk iz;ksxkRed
(Non Practical)
1
ch-,- izFke o”kZ@lsesLVj
1751
1451
2
ch-,- f}rh; o”kZ@lsesLVj
1751
1451
3
ch-,- r‘rh; o”kZ@lsesLVj
1751
1451
Ø-la- d{kk iz;ksxkRed
(Practical)
fcuk iz;ksxkRed
(Non Practical)
1
ch-,l-lh- izFke o”kZ@lses-
1751
2
ch-,l-lh- f}rh; o”kZ
1751
3
ch-,l-lh- r‘rh; o”kZ@lses-
1751
Ø-la- d{kk iz;ksxkRed
(Practical)
fcuk iz;ksxkRed
(Non Practical)
1
,e-,l-lh- Ist & IInd lsesLVj
2038
2
,e-,l-lh- IIIrd & IVth lsesLVj
2038
3
,e-,- Ist & IInd lsesLVj
2038
1738
4
,e-,- IIIrd & IVth lsesLVj
2038
1738
uksV%& Lukrd d{kkvksa esa lsesLVj iz.kkyh ds vUrxZr izos”k ysus okys Nk=@Nk=kvksa ls mi;qZDr mfYyf[kr “kqYd #- 100@& (vkUrfjd ijh{kk “kqYd) Hkh fy;k tk;sxkA